Årstad IL vurderer ny styringsmodell

Siste nytt:

Årstad-styret vedtok på styremøtet 28. oktober 2019 å engasjere Kjell Jarle Høyheim i en administrativ rolle i klubben.

En primæroppgave blir å arbeide med fotballrekruttering.


***
Bakgrunn for beslutningen:

Følgende forslag fikk tilslutning på klubbens årsmøte i februar -19:

«Styret bes om å utnevne et utvalg for å utrede en styringsmodell med tilsatt administrasjonsleder / daglig leder.
Bakgrunnen for dette er utsikter til økt aktivitet i håndball- og fotballgruppene og stor vekst i medlemstallet for fotballgruppen som følge av ny kunstgressbane på Rautjern fra april. 
En tilsatt medarbeider i halv stilling vurderes som gjennomførbart og realistisk med dagens klubbøkonomi og utsikter til medlemsvekst for fotballgruppen gjennom sommeren og høsten 2019.
Utvalget må bemannes med medlemmer av klubben som ikke sitter i klubbstyret. Utvalget må levere sin innstilling til klubbstyret innen 1. juni 2019 slik at resultatet av utvalgets arbeid og innstilling kan få konsekvenser fra høstparten 2019.»

Bakgrunnen for forslaget er at klubben står overfor et generasjonsskifte i hovedstyret, samtidig som klubben trenger å bli tilført administrative ressurser for den daglige driften. I tillegg behøver klubben skriftlige retningslinjer for hvordan den skal driftes og hvordan arbeidsoppgaver skal organiseres.     

I forhold til det forstående generasjonsskiftet er det viktig å sikre kunnskapsoverføring til nye styremedlemmer og tillitsvalgte.  Klubben har på vårparten 2019 fått kunstgressbane og står overfor en stor medlemsvekst. Først og fremst for fotballgruppen.

Omdømmebygging blir et sentralt arbeidsfelt for en nyetablert administrasjon. Omdømmet til klubben blir styrket gjennom
– synliggjøring av Årstad IL
– økt profesjonalisering
– god kommunikasjon
– god rekruttering, prioritet 1: fotball, pri. 2: håndball

Det er en kjensgjerning at nye tillitsvalgte og styremedlemmer ønsker å bruke mindre tid på Årstad IL-verv. Gjennom planlegging av arrangementer og aktiviteter vil det være mulig å få til dette.

Et utvalg med representanter fra orientering, håndball og fotball ble nedsatt på årsmøtet. Gruppen bestod av Tor Håkon (leder), Karianne Dag, Rune og Tommy.

Utvalget leverte i august en innstilling til klubbstyret der styret anbefales å engasjere medarbeidere i disse to stillingene:
– sponsoransvarlig
– administrativ leder av klubben  

Årstad-styret har nå saken til behandling. Styret vil avgjøre saken på høstparten 2019.

Flere breddeklubber i vår region arbeider med tilsvarende planer, og flere klubber har allerede tilsatte ansatte for å lede klubben og utføre administrative oppgaver.

Årstad IL står ved et veiskille nå – en ny styringsmodell kan bli en realitet innen årets utgang.

Artikkelen blir oppdatert når det kommer nytt i saken.


***

Legg igjen en kommentar